Spontning

spontning_web_12

Spontning – ett stabilt stöd

Spont används som stöd och markstabilitet vid schaktning för olika byggadskonstruktioner inom begränsade områden och minskar även vattenläckage. Vi erbjuder rätt utrustning och erfaren personal för såväl installation som uthyrning av spont. Notera också att vi har utrustning för grundvattensänkning som komplement till sponten.

Pålab använder tre olika metoder beroende på mark- och byggnadsförhållanden:

Tätspont – traditionell spont

Spontelementen hakar i varandra så att vatten eller jord inte tränger igenom. Dessa installeras genom slagning eller vibrering ner till erforderligt djup

Berlinerspont/Glesspont

Används där marken är stenig/blockig eller fylld av annat hinder och kan installeras både genom slagning eller förborrning. Vid borrning kan sponten även delvis drivas in i berget för att uppnå erforderlig bottenförankring.

Borrad rörspont

Används när marken är så fylld av sten/stenblock att slagning inte är möjlig eller när omgivningen är mycket känslig för påverkan. Även denna konstruktion drivs med fördel in i friskt berg i bottensektionen.

Borrad tät rörspont

Det dyraste alternativet men också det alternativet som erhåller den stabilaste konstruktionen med avseende på jord- och vattentäthet. All installation sker med borrning och sponten förankras i botten med fördel in i berget.