Grundvattensänkning

Grundvattensänkning med wellpointmetoden

Som komplement till installationen av din spontvägg kan vi även erbjuda dig tjänster inom grundvattensänkning. En sänkt grundvattennivå stabiliserar din mark och förhindrar bottenupptryckningar. Det säkrar din fortsättning.

En grundvattensänkning är ofta detsamma som en kostnadssänkning eftersom en lägre grundvattennivå förenklar ditt fortsatta arbete. Detta då både säkerheten och markens stabilitet ökar samtidigt som risken för att bottenlagret i ditt schaktade område minskar från att tryckas upp genom en sänkning av grundvattnet.

Lokal sänkning med filterbrunnar

Vi sänker din grundvattennivå lokalt genom att installera filterbrunnar med dränkbara pumpar eller anläggningar som suger ut vattnet genom vakuum metoden, så kallade Wellpoint anläggningar. I ett tidigt skede kan vi även skapa riskanalyser för ovanstående samt vid behov installera tillfälliga infiltrationsanläggningar för att inte påverka omgivande bebyggelse. Vad som passar bäst avgör vi utifrån din aktuella situation. Pålab har erfarenhet av grundvattensänkningar från såväl stora som små projekt. Med innovativa lösningar samt kompetent personalstyrka löser vi det mesta.

Illustration av grundvattensänkning
Läs mer i broschyren om Pålab