Pålning

Pålar för säkrare grund och stor flexibilitet

Efter miljontals genomförda pålningsmeter kan vi vår sak. Pålab är en av Skandinaviens marknadsledande pålningsexperter och med vår kunskap ligger vi i framkant inom flera pålningstekniker. Oavsett var du vill etablera dig så kan vi se till att din mark blir till en stabil, trygg och säker grund att bygga vidare på.

Våra expertkunskaper gör att dina möjligheter till etablering blir flexibla. Vi utför många varianter av pålning som gör ditt val av plats mindre begränsat. Oavsett om det gäller slagen eller borrad pålning så tar vi hand om ditt grundarbete från början till slut. Med vår erfarenhet från tusentals genomförda pålningsarbeten får du den bästa konsultationen och lösningen sett till krav och geotekniken i ditt aktuella projekt.

Bäst när det är som besvärligast

När dina förutsättningar är som besvärligast är vi som bäst. Pålab är marknadsledande i Skandinavien inom injekterade pålar som lämpar sig väl för svåra grundförhållanden. Vår stora kunskap om geotekniken, designen och utförandet bakom den modernare pålningsmetoden gör att vi kan stärka upp din mark även när det är svårt att nå fast botten eller att uppnå hög mantelfriktion. Injekteringspålning innebär att pålarna borras ned tillsammans med cement sluring som blandas med och fäster i omkringliggande jordlager. Samtidigt som våra injekterade pålar ger en stabil grund är det ett bra komplement till traditionell pålning när det minskar risken för sättningar, buller och vibrationer. Tack vare att borrning och injektering av pålarna sker samtidigt är metoden kostnadseffektiv och spar tid.

Stålkärnepålar

Stålkärnepålar är den påltyp som föredras vid högt koncentrerade laster på liten yta, som till exempel brofundament. Så när lasten stiger och kraven på liten omgivningspåverkan är extra höga, har vi på Pålab kunskap och utrustning för att installera stålkärnepålar av alla typer. Den här lösningen är generellt sett mer kostsam men klarar också de allra högsta kraven. Stålkärnepålar är konstruerade på det vis att ett stålrör borras ner till berg, där borrningen sedan fortskrider utan stålrör för att skapa ett hål i berget. Sedan förs stålkärnan ner i detta hål, och blir därmed den dimensionerande kroppen för att ta hela lasten. Efter det så fylls övrigt tvärsnitt i hålet med cement, för att skydda stålkärnan från korrosion, samt att sidstabilisera densamma. Ytterligare fördelar med stålkärnepålar är att de klarar såväl tryck- som draglaster. Vi verifierar bärförmågan hos våra stålkärnepålar genom stötvågsmätning, eller dynamisk provbelastning som det också kallas.

Betongpålar

Betongpålar är vår mest förekommande påltyp då de erbjuder en bra, men framförallt kostnadseffektiv lösning om geotekniska förutsättningar är fördelaktiga. Betongpålar kommer prefabricerade, vilket innebär att de gjuts i fabrik och levereras förutbestämda längder. Gjutningen sker enligt en fyrkantsprofil och är oftast armerad i respektive hörn, men den kan även vara spiral-armerad. Pålab arbetar med samtliga standardiserade betongpålar som SP1, SP2, och SP3, och vår maskinpark klarar både stöd- och kohesionspålning med betong som bas. Som komplement till kohesionspålning kan även träpålar användas. Eftersom betongpålar är prefabricerade, innebär det att de pålar som gjuts i fabrik behövs skarvas och därmed kan de inte tillhandahålla samma typ av dragkapacitet som t.ex. stålkärnepålar. Däremot så är betongpålar ytterst pålitliga i dess kapacitet sett till tryckkraft. Vi verifierar bärförmågan hos våra betongpålar genom stötvågsmätning, eller dynamisk provbelastning som det också kallas.

Stålrörspålar

Slagna stålrörspålar: Anläggning av stålrörspålar går att genomföra på olika sätt. Det vanligaste, samt mest ekonomiska alternativet, är att slå ner ett stålrör i marken som är försett med en sko (ett lock) i botten. Denna sko är massiv, och försedd med en dubb som gör att skon möter berget på ett fördelaktigt sätt. Stålrörspålar är konstruerade genom skarvningar med utanpåliggande skarvhylsor, vilket innebär att skarvarna slås ihop. En stor fördel med stålrörspålar är att arbetet ute på fält går fortare än med andra pålar, det går alltså att hålla en hög produktionshastighet med många meter slagna per skift.

Borrade stålrörspålar: Den andra varianten av stålrörspålar, är borrade stålrör. Dessa erbjuder samma kapacitet sett till tryck- och draglast som slagna stålrörspålar men är dyrare att installera pga produktionstiden. Vad som talar för denna variant av stålrörspålar är att de inte kräver en lika gynnsam geoteknik för att kunna anläggas. Då stålrör inte kan slås ner om marken innehåller block, sten eller andra besvärliga hinder i marken, kan borrade stålrörspålar vara ett bra alternativ om dessa hinder infinner sig. Vi verifierar bärförmågan hos våra stålrörspålar genom stötvågsmätning, eller dynamisk provbelastning som det också kallas.

Injekteringspålar

Injekteringspålar kan anses vara en förenklad variant av stålkärnepålar, eftersom dessa borras direkt med stålämnet istället för att efterinstallera en stålkärna. Borrning sker samtidigt som en cementslurry spolas (injekteras) runt borrkronan och stålämnet. Injekteringspålar används ofta i friktionsjordar, det vill säga jordar som innehåller mycket sand, grus eller sten. Fördelen med injekteringspålar är att de har en bra inträngningsförmåga, de kan borras även vid eventuella hinder i marken, samt att cementslurryn som spolas härdar i marken och skapar en oregelbunden kropp längs med pålens längd. Denna oregelbundna kropp leder till att injekteringspålar därmed har en väldigt hög bärförmåga, inte bara på spetsen utan längs med hela manteln. Prismässigt går den att jämföra med borrade stålrörspålar, men med skillnaden att injekteringspålar kan utnyttjas bättre för både tryck- och draglast. Vi verifierar bärförmågan hos våra injekteringspålar genom statisk provbelastning (oftast provdragning).

Träpålar

Träpålar är vanligt förekommande vid anläggning av tillfälliga pålningar, pålbryggor och även en del markförstärkningar. Detta kan vara till exempel vara tillfälliga arbetsvägar vid byggnation av järnväg eller när det behövs tillfällig stabiliseringsåtgärd vid sanka områden, och anledningen till detta är för att träpålar har väldigt kort livslängd. Oftast är det en gran mellan 15-20 meter lång, som vänds upp och ner och slås ner i leran. Livslängden på träpålar kan dock vara väldigt lång om de slås ner tillräckligt långt och sedan blir förlängda med till exempel en betongpåle, detta eftersom syret inte kommer åt trät och därmed blir inte trät ruttet. I sammanhanget kohesionspålar används ofta träpålen i kombination med betongpålen och lasten verifieras då som vanligast genom stötvågsmätning, eller dynamisk provbelastning som det också kallas.

Illustration av pålning
Läs mer i broschyren om Pålab