Pålabs policys

Framgång med hänsyn från grunden

För oss på Pålab är det viktigt att leverera kvalitet och att våra kunder känner sig trygga med våra arbetsprocesser, tjänster och produkter. Lika stor vikt lägger vi på vårt arbete för att ha en så liten miljöpåverkan som möjligt.

På Pålab styrs vårt dagliga arbete av tre framtagna policys.

Företagspolicy

Följande fyra ledord har gjort oss till det framgångsrika företag vi är idag.

 • Tryggt. Du som kund ska känna dig trygg och säker när du anlitar oss, oavsett om uppdraget är litet eller stort.
 • Enkelt. Vi gör det enkelt med korta beslutsvägar, minsta möjliga administration samt ett snabbt och kvalitativt utförande.
 • Effektivt. Vårt mål är rätt maskiner, rätt material och rätt teknik. Med vår kunskap kan vi ge den bästa lösningen för grundläggning.
 • Utvecklande. Vi kommer gärna och ofta med nya och förbättrande idéer, vilket även leder till utvecklingen av många nya appliceringar av grundläggningsteknik.

Pålab är beroende av att ha kompetent, duglig och lojal personal som vid var tid bidrar till att uppfylla målen. Vår företagskultur ska därför genomsyras av ett antal ”honnörsord” givet en gemensam värdegrund. Värdegrunden bygger på ledordet SOLID som är en förkortning av orden sund, ordnad, lärande, innovativ och deltagande.

 • Sund. Pålab skall sträva efter ett välbefinnande i organisationen med både fysisk och psykisk hälsa.
 • Ordnad. Pålab skall arbeta efter att få struktur samt ordning och reda både på finanser, teknik och produktion.
 • Lärande. Pålab skall eftersträva regelbunden utbildning för personalen både internt och externt. Utbildningen skall vara av både teoretisk och praktisk karaktär.
 • Innovativ. Pålab skall fortsätta att uppmuntra och verka för nya idéer som utvecklar och förbättrar våra affärsområden samt ger en kostnadseffektivare lösning för kunden.
 • Deltagande: Pålab skall verka för lagarbete och gruppkänsla. Alla skall vara delaktiga i våra processer samt förstå och verka för innebörden i detsamma.

Kvalitetspolicy

Vårt mål är att uppfylla våra kunders krav på kvalitet av såväl produkter som tjänster och i ett tidigt skede skapa ett väl utarbetat kvalitetssystem för respektive uppdrag. Vi ska även se till att ha korta beslutsvägar där vikten läggs på rätt kvalitet med ansvarsfulla medarbetare.

Miljöpolicy

Miljöarbetet på Pålab ska grunda sig i vår mest betydande miljöpåverkan samt följa gällande lagar, branschöverenskommelser och våra kunders ställda miljökrav.
Vi ska minimera vår miljöpåverkan genom att:

 • effektivisera energi- och resursanvändning genom hushållning, återanvändning och återvinning.
 • dokumentera maskinparkens miljöstatus och upprätta en miljöplan och handlingsplaner för att åtgärda de faktorer som har miljöskadlig påverkan på människor och omgivning.
 • vid produktion välja material, teknik och metod som är det mest miljöanpassade alternativet enligt försiktighetsprincipen, med hänsyn till funktion och ekonomi.
 • vid varje projekt sammanställa en miljöplan, före start.
 • minimera användning och spridning av ämnen som inte ingår i det naturliga kretsloppet.
 • minimera och sortera eget avfall samt kontinuerligt informera, utbilda och stimulera personalen att medverka i miljöarbetet att själva ta hänsyn till miljön.
Personuppgiftspolicy
För hemsidebesökare