Spontning

Spontning – ett stabilt stöd

Med vår kunskap inom flera sorters spontning ser vi till att du får både stöd och markstabilitet vid schaktningen för olika byggnadskonstruktioner. Pålabs utrustning och personal erbjuder dig både installation samt uthyrning av spont. I vår maskinpark finns även utrustning för kompletterande grundvattensänkning.

Vi utför och använder tre olika metoder för spontning med fyra varianter av spont. Genom vår erfarenhet kan vi garantera dig det bästa alternativet och resultatet utifrån dina aktuella mark- och byggnadsförhållanden.

Tätspont för traditionellt skydd

Vid tätspontning slår vi ned och hakar stålprofiler i varandra så att varken vatten eller jord kan tränga sig igenom till området som du vill schakta eller skydda. Tätsponten kan även installeras genom vibrering som ser till att sponten når ett stabilt djup.

Berlinerspont fintar dina hinder

Om din mark är stenig eller fylld av andra barriärer kan Berlinerspont vara det bästa alternativet. Sponten kallas också glesspont och kan installeras både genom slagning eller borrning. Vid borrning klarar våra maskiner även att driva in sponten i berget för säker bottenförankring.

Borrad rörspont för känsliga omgivningar

När området som du vill dela av är så pass stenigt att slagning inte är möjligt borrar vi med fördel ned rörspont. Tack vare att metoden är skonsam mot omgivningen passar den borrade rörsponten även bra när omgivningen är extra känslig för påverkan.

Borrad tät rörspont för extra stabilitet

Vår mest stabila konstruktion är den borrade täta rörsponten. Alternativet är det dyraste men i gengäld också det bästa avseende jord- samt vattentäthet. All installation sker med borrning och sponten förankras i botten med fördel in i berget.

Jordspikning alternativ för spontning

Istället för spontning kan jordspikning vara ett ekonomiskt alternativ för dig om jorden har tillräcklig friktion och det finns plats för branta slänter. Till skillnad från den vertikala sponten medför jordspikning lutande slänter som kräver mer utrymme.

Illustration av spontning
Läs mer i broschyren om Pålab