Spontning

Spont och Spontning – en stabil stödkonstruktion

Med vår kunskap inom flera sorters spontning ser vi till att du får både stöd och markstabilitet vid schaktningen för olika byggnadskonstruktioner och anläggningar. Pålab har troligtvis Nordens största spontlager för uthyrning av konventionell spont, både profil och variabla längder. Vårt centrallager för hyra av spont finns i Kungälv och vi har alltid spont på lager med möjlighet hyra ut och sälja spont till projekt i hela Sverige och alla nordiska länder.

Spont och utrustning

Vår spontutrustning med egen personal erbjuder både installation och sponthyra vid temporär spont samt försäljning av spont vid permanenta konstruktioner. Vi hyr också ut spont till externa aktörer. Med sponttillbehör som hammarband, hörnsträvor, stämp, stagholkar, dubb, bakåtförankringar och tätningsmetoder och tar vi fram kompletta lösningar både för temporära och permanenta spontkonstruktioner.
Pålabs kostnadseffektiva lösningar för att täta spontfoten mot berg ger en i möjligaste mån vattentätt resultat, med lågtrycks- och högtrycks injektering (så kallad ”Jetgrouting”) – vi utför kompletta spontlösningar där spontfot både tätas, kontrollmäts, och vid behov grundvattensänks och kontrolleras.

Exempel på användningsområden för spont är:

 • Tätskärmar, täta konstruktioner och skiljeväggar
 • Schakter; stabilisering, vertikala lösningar, trånga utrymmen och ledningsgravar
 • Nedsänkta fundament i mark för tex kraftledningsgator, hissgropar, tunnelschakter,
  parkeringsgarage
 • Fundament, husgrunder och konstruktioner under grundvattennivå
 • Förhindra jordskred vid bostadsområden, vägbyggnationer och övrig skredutsatt
  bebyggelse
 • Förstärka vattendrag, stränder, kanaler, slussar och kajkonstruktioner
 • Avskärmning vid förorenad mark

Olika metoder för spont:

Vi utför och använder tre olika metoder för spontning med fyra varianter av spont. Genom vår erfarenhet kan vi garantera dig det bästa alternativet och resultatet utifrån dina aktuella mark- och byggnadsförhållanden.

Tätspont för traditionellt skydd

Vid tätspontning slår vi ned och hakar stålprofiler i varandra så att varken vatten eller jord kan tränga sig igenom till området som du vill schakta eller skydda. Tätsponten kan även installeras genom vibrering som ser till att sponten når ett stabilt djup.

Berlinerspont fintar dina hinder

Om din mark är stenig eller fylld av andra barriärer kan Berlinerspont vara det bästa alternativet. Sponten kallas också glesspont och kan installeras både genom slagning eller borrning. Vid borrning klarar våra maskiner även att driva in sponten i berget för säker bottenförankring.

Borrad rörspont för känsliga omgivningar

När området som du vill dela av är så pass stenigt att slagning inte är möjligt borrar vi med fördel ned rörspont. Tack vare att metoden är skonsam mot omgivningen passar den borrade rörsponten även bra när omgivningen är extra känslig för påverkan.

Borrad tät rörspont för extra stabilitet

Vår mest stabila konstruktion är den borrade täta rörsponten. Alternativet är det dyraste men i gengäld också det bästa avseende jord- samt vattentäthet. All installation sker med borrning och sponten förankras i botten med fördel in i berget.

Kontakta oss om spont

-Är du osäker på lösningar där spont kan vara aktuellt? Kontakta oss med dina funderingar, vi hjälper er med den bästa konstruktionslösningen.
Tel: 020-300 400
Mail: offert@palab.eu

Spont ett alternativ

Spont är ett alternativ till jordspikning och också ett alternativ och/eller komplement till grundvattensänkning med tex Filterbrunnar eller Wellpoint-spetsar. Istället för spont kan Jordspikning också vara ett ekonomiskt alternativ om jorden har tillräcklig friktion och det finns plats för branta slänter. Till skillnad från den vertikala sponten medför jordspikning lutande slänter som kräver mer utrymme.

I vår maskinpark finns utrustning för kompletterande grundvattensänkning och jordspikning.

Illustration av spontning
Läs mer i broschyren om Pålab